Indkaldelse til Generalforsamling:


Onsdag d. 14. december 2016

kl. 19:00 på Rest. Holms, Algade, Middelfart


1. Valg af dirigent.


2. Godkendelse af dagsorden.


3. Aflæggelse af beretning


4. Regnskab.


5. Fastsættelse af kontingent


6. Indkomne forslag


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer


8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen


9. Valg af to revisorer + 1 revisorsuppleant


10. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen.


Vedtægter kan ses på www.fezztival.dk